Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Poruchy řeči

Řeč, hlas a sluch patří mezi hlavní nástroje v lidské komunikaci. Díky těmto schopnostem se dokážeme mezi sebou dorozumívat. Jako všechny schopnosti, tak i řeč může mít své poruchy, které se projevují jak u dětí, tak i u dospělých.

Poruchy řeči lze považovat také za souhrnné označení pro poruchy zpracování jazykové informace, které mohou postihnout gramatické, sémantické či jiné postižení jazyka.

Druhy poruch řeči:

 • Afázie – jedná se poruchu produkce nebo porozumění řeči
 • Dysfázie – je lehčí poruchou oproti afázii
 • Dysartrie (porucha artikulace)
 • Afonie, Dysfonie – chraptivá nebo šeptavá řeč u porušených hlasivek, bezhlasost
 • Rinolalie, Nazolalie – tzv. nosová řeč, vzniká při postižení měkkého patra
 • Dyslalie – patlavost dětí u opožděného vývoje řeči
 • Balbuties (koktavost)
 • Mutismus (němota)
 • Ataktická řeč u poruch mozečku
 • Monotónní řeč u Parkinsonova syndromu v rámci hypokineze

Poruchy řeči u dětí

K poruchám řeči dochází zejména u dětí. Na to většinou poukazuje žádná nebo velmi malá slovní zásoba v druhém roce života dítěte. Ve třetím roku se jedná o opožděný vývoj řeci, pokud:

 • slovní zásoba je malá
 • věty jsou omezeny jen na 2-3 slova
 • řeč je velmi špatně srozumitelná
 • dítě komolí slabiky i slova

V případě, že má dítě problémy s řečí, začíná se na naší klinice s vhodně zvolenou logopedickou terapií již v předškolním věku dítěte. U dětí s poruchou řeči se pak často diagnostiku jedna z následujících poruch – patlavost, vývojová dysfázie, koktavost, dysartie, breptavost, poruchy hlasu, vada řeči při nervových a duševních poruchách, dyslexie, autismus nebo sluchové poruchy a vady.

Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

Jedná se o poruchy, kde normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových stádií. Tyto vývojové poruchy bývají pak následovány dalšími přidruženými problémy jako obtíže ve čtení a psaní, v meziosobních vztazích či poruchy emocí a chování.

Poruchy řeči u dospělých

Stejně jako u dětí, tak i u dospělých pacientů může dojít k poruchám a vadám řeči. Příčin je celá řada, ale jednou z poměrně častých je mozková příhoda. Porucha řeči je v tomto případě jedním z varovných příznaků, díky kterému lze poznat cévní mozkovou příhodu, u které hraje důležitou roli čas. Při mozkové příhodě dochází pouze k náhlé poruše řeči.

Typy vývojových poruch:

 • Specifická porucha artikulace řeči – je vývojovou poruchou, kdy dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku, ačkoliv řečová dovednost je v pořádku
 • Expresivní porucha řeči - jedná se o specifickou vývojovou poruchu, kdy je expresivně mluvená řeč dítěte pod úrovní jeho mentálního věku, přitom jazykové chápání je v normě, to znamená, že dítě není schopné se samostatně vyjadřovat, nevysloví hlásku či slovo
 • Receptivní porucha řeči – je specifická vývojová porucha, při které je chápání řeči dítěte pod úrovní jeho mentálního věku, téměř ve všech těchto případech je porušena expresivní řeč a časté jsou taktéž poruchy tvorby slova a zvuku
 • Získaná afázie s epilepsií – porucha, při které dítě, které předtím činilo normální pokrok ve vývoji řeči, ztrácí receptivní i expresivní dovednosti jazyka, avšak všeobecná inteligence je zachována
 • Další vývojové poruchy řeči nebo jazyka

Léčba poruchy řeči u nás

Na naší klinice se zaměřujeme na léčbu poruch a vad řeči. Pacient u nás podstoupí řadu optických či akustických metod. Nejdůležitějším vyšetřením je však laryngostroboskopické vyšetření. V dnešní době existuje také celá řada léčebných postupů a hlasových cvičení, které u nás rovněž praktikujeme. Záleží vždy na konkrétním problému pacienta a vadě řeči.

V některých případech se zaměřujeme na řečovou rehabilitaci a u jiných zas na medikamentózní péči. Podstatná je vždy diagnostika.

 • Vývojové poruchy řeči – se projevují opožděným vývojem řeči při poruše maturace mozkových struktur nebo s poruchami sociální integrace
 • Symptomatické poruchy – dochází k nim u vad sluchu, zraku, u mentálního opoždění či dětské mozkové obrny
 • Získané poruchy řeči – vznikají po cévních mozkových příhodách, úrazech nebo věkem
 • Poruchy plynulosti řeči – jsou neurogenního původu (např. koktavost)

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.