Bezplatná linka 800 737 320

Rychlý kontakt

Poruchy chování u dětí

Co to je porucha chování?

Poruchy chování jsou charakteristické projevy jedince, které se vymykají běžnému chování. Například hyperkinetická porucha chování představuje problémy, které jsou spojené s přizpůsobivostí v běžném sociálním prostředí, respektováním autorit a obecně přijímáním pravidel společenského chování. 

Projevy a příznaky dle věku:

 • Děti předškolního věku – porucha chování se projevuje nesoustředěností, emoční labilitou, afektivní dráždivostí, neklidem, nechutenstvím, poruchami spánku či odmítáním her
 • Mladší školní děti – mají odpor k učení, jsou labilní, nejistí, podráždění, utlumený, ale i hyperaktivní, pomočují se, kousají si nehty, mají noční můry a nekomunikují
 • Starší školní děti – bývá charakteristická nesoustředivost, patologická hloubavost, sklíčenost, nejistota, kolísání nálad, myšlenky na smrt, vznětlivost, bolesti hlavy, trávicí potíže
 • U dospívajících – poruchy koncentrace pozornosti, problémy ve škole, negativní myšlenky, pláč, rychlé střídání nálad, somatické potíže, odmítání kontaktů apod.

Rozdělení poruch chování

Poruchy chování se rozdělují na:

 • poruchu chování ve vztahu k rodině
 • nesocializovaná porucha chování
 • porucha opozičního vzdoru

Toto rozdělení bylo vytvořeno podle různých kritérií – prostředí, kde se poruchy chování vyskytují, socializace jedince a vývojové období.

Specifické poruchy chování

Chování dítěte je výsledkem působení mnoha faktorů, které formují jeho osobnost, což se odráží v sociální oblasti. V případě, že na dítě působí více negativních vlivů a jeho primární obtíže nejsou správně vnímány, může dojít k rozvoji poruch chování, které s sebou přinášejí sekundární problémy.

Hyperaktivita

U dětí v předškolním věku se můžete setkat s řadou poruch chování. Patří mezi ne hyperaktivita, která se projevuje motorickým neklidem. Děti tak bývají neustále v pohybu, upoutávají na sebe pozornost, nemají zábrany a často mění činnosti.

Hypoaktivita

Dalším významným problémem je hypoaktivita, která se projevuje výraznou pasivitou dítěte. Toto dítě bývá většinou nemluvné, celkem neobratné a v jeho chování je výrazně patrná zpomalenost. Dále se u nich objevuje dětský vzdor, neposlušnost a výbuchy zlosti. Takové dítě pak nedokáže respektovat stanovená pravidla, nedokáže se přizpůsobit a mívá záchvaty vzteku.

Uzavřenost dítěte

Mezi poruchy chování se řadí také uzavřenost dítěte. Příčinou stydlivosti může buď osobnostní nastavení dítěte, ale také nesprávný výchovný vliv či nedostatek kontaktů s vrstevníky. Tyto děti mohou být úzkostlivé a bázlivé.

Dále se u dětí s poruchou chování objevuje agresivita, tendence lhát, krást, šikanovat ostatní a celkově na sebe upoutávat pozornost, šaškovat.

Diagnostika poruchy chování

U diagnostiky poruchy chování v dětském věku je třeba odlišit, zda se jedná o normální agresi a nepsychiatrické problémové chování od trvalejšího problémového chování. Za důvod pro diagnózu poruchy nelze považovat vysloveně ojedinělé dissociální nebo kriminální činy, vzdorovité chování, záškoláctví, občasné krádeže, rvačky, i když se jedná o jevy, které jsou pro poruchy chování u dětí typické.

Diagnostika poruch chování určuje 4 základní projevy:

 • agresivita vůči lidem, zvířatům, věcem či sobě samému
 • úmyslné poškozování věcí a majetku
 • porušování pravidel
 • nepoctivost (lež, krádeže, podvody)

Léčba poruch chování

Ideální léčba by měla být interdisciplinární a zapojit nejen samotného pacienta a zdravotnický personál, ale také rodiče, učitele, vychovatele či sociální služby. U mladších dětí by léčba měla začít nefarmakologickými metodami. Doporučujeme kombinaci rodičovského tréninku, při němž se rodiče učí zvládnout problémové chování svého dítěte, s individuální psychoterapií dítěte, která učí dítě zvládat vztek a s rodinnou terapií s cílem zlepšit komunikaci a zajistit nácvik sociálních dovedností u dítěte.

V některých případech doporučujeme změnu školy pacienta, díky které bude oddělen od problémových vrstevníků. Co se týče medikace, není pro poruchy chování schválen žádný lék. Pacientům se však ordinují takové léky, které pomohou snížit agresivní chování.

Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí poruchou chování, neváhejte a navštivte naší kliniku ve Weidenu. Pomůžeme vám tento problém s dítětem vyřešit.

Klinikum Weiden

S téměř 1300 zaměstnanci, 14 specializovanými klinikami, 12 odbornými centry a 575 lůžky je komplex klinik Weiden silným partnerem pro Vaše zdraví.

Söllnerstraße 16, 92637 Weiden
Recepce: +49 961 303-0
Fax: +49 961 303-2109
E-Mail: office@kliniken-nordoberpfalz.ag

Odběr novinek

Mluvíme česky: Pokud si budete přát, budou vás
na klinikách provázet česky hovořící tlumočníci.
Rádi vám rovněž pomohou česky hovořící lékaři 
a zdravotní sestry.